Üniversite & Sanayi İşbirliği

Üniversiteler ve sanayi arasındaki işbirliği, beceri geliştirme (eğitim ve öğretim), bilginin üretilmesi, edinimi ve benimsenmesi (inovasyon ve teknoloji transferi) ve girişimciliğin teşvik edilmesi (başlangıç ​​ve kapanmalar) açısından kritik öneme sahiptir.

Üniversite-sanayi bağlantılarının yararları geniş kapsamlıdır:

  • Ar-Ge konularınının koordinasyonu yoluyla farklı araştırmacıların aynı konuda birbirlerinden habersiz çalışmaları neticesi oluşacak enerji kaybını önlemek,
  • Ar-Ge yatırımları için sanayiden gelecek özel teşvik imkanlarını arttırmak
  • ve sanayideki ve üniversitedeki bilimsel ve teknolojik yeteneklerin birbirlerini tamamlayıcı unsurlar olarak kullanılmasını teşvik etmek bunlardan başlıcalarıdır.

Üniversite-sanayi işbirliği, aynı zamanda kamu kurumlarında yürütülen araştırmaların da sanayiye olabilecek katkısını artırabilir, kamu Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesini teşvik edebilir ve kamu ve özel sektörler arasında işgücünün hareketliliğini artırabilir.